Lab Technician

Location: 

Sriracha, 20, TH

Company:  ExxonMobil

Job Role Responsibilities

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ทำการทดสอบตัวอย่างต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามขั้นตอนหลักการที่ถูกต้อง
  • ดูแลห้องปฏิบัติการ บำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • รายงานและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างทันท่วงทีโดยเร็ว ในกรณีที่ประสบปัญหาหรือ มีข้อกังวลใจในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น ความปลอดภัย คุณภาพของผลตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ฯลฯ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ทํางานที่โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเอสโซ่ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติ 

  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เคมี, ปิโตรเลียมเคมิ - เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี (มีคะแนน TOEIC 200 ขึ้นไป)
  • เปิดรับสมัครทั้งนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์ 1-5 ปี (ก้ามีประสบการณ์ หรือมีคุณสมบัติสามารถขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ เกี่ยวกับการทำงานในห้องปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


Job Segment: Network, Administrative Assistant, Technician, Technology, Administrative