Maintenance Technician

Location: 

Sriracha, 20, TH

Company:  Esso

Job Role Responsibilities

Key Responsibilities:

  • รับผิดชอบ ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในโรงกลั่น ตามสาขาอันได้แก่ (1) เครื่องจักรกล (2) ไฟฟ้า (3) เครื่องมือวัดและควบคุม  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ใน หน่วยงานซ่อมบำรุง ตามที่ได้รับมอบหมาย

  • กำกับดูแลผู้รับเหมาให้งานซ่อมบำรุงเสร็จตามแผนงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานที่โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Required Skills and Knowledge:

  • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ วิศวกรรมศาตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, แมคคาทรอนิกส์, เครื่องกล, เครื่องยนต์, เชื่อม)

  • เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

  • ทักษะทางภาษาอักฤษดี (มีคะแนน TOEIC 200 คะแนนขึ้นไป)

  • เปิดรับทั้งนักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์ 1-5 ปี

 

Alternate Location:  

 


Job Segment: Administrative Assistant, Technician, Network, Administrative, Technology